Wedstrijdreglement

Wedstrijd: “ Neem deel aan het marktonderzoek CO2-compensatie en maak kans op een van de Bongo-bon “Bed & Bike Eco” ter waarde van euro 200!”

1. Organisatie

Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door World’s Natural Balance BV (commerciële naam: The Ecological Entrepreneur), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Oudeleeuwenrui 7 bus 3 met BTW nummer 0740.930.441, hierna genoemd: “Organisator”.   Deelname aan de wedstrijd houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit reglement en van elke beslissing die de Organisatoren dienen te treffen in het kader van deze wedstrijd.

2. Wie kan deelnemen

2.1. Deelnemingsvoorwaarden
Deelname aan de wedstrijd is toegelaten voor alle VAB-klanten die tussen 26/06/2024 en 30/08/2024 de vragenlijst “Marktonderzoek CO2 compensatie” volledig hebben ingevuld. De VAB-klant zal een bedankingsscherm te zien krijgen wanneer de enquête volledig is ingevuld.


2.2 Onverenigbaarheden
Onverenigbaarheden kunnen niet aan deze wedstrijd deelnemen: personeel van de Organisator, alsook hun directe gezinsleden (echtgenoten en aanverwanten tot in de eerste graad). Wie toch op de lijst van de kandidaten of winnaars komt of zelfs wie een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden van het wedstrijdreglement verliest automatisch zijn prijs, zonder schadevergoeding en zonder recht op verhaal.

3. Periode

De wedstrijd loopt van 26/06/2024 en 30/08/2024, wat tevens de uiterste deelnamedatum aan het onderzoek is. Deze periode kan echter door de Organisator op elk moment worden uitgebreid, onderbroken of stopgezet.

4. De prijs

4.1. Prijs
De voorziene prijs is een Bongo-geschenkbon “Bed & Bike Eco” t.w.v. € 200

4.2 Opname prijs
Winnaars worden persoonlijk gecontacteerd waarbij de details van de opname van de prijs wordt toegelicht.

4.3. Overdraagbaarheid van de prijs
De prijs is nominatief, strikt op naam van de winnaars, en kan niet doorgegeven of verkocht worden. Het is ook verboden de prijs aan te bieden of in een veiling aan te bieden op internetsites. Als op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs toch probeert te verkopen (bv. door hem te koop aan te bieden op een website, via een krant, …) dan heeft de Organisator het recht de prijs in te trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug beschikbaar voor de Organisator en kan desgewenst aan een andere deelnemer worden toegekend.

5. Bekendmaking winnaars

De winnaar wordt, behoudens incidenten tijdens de enquête, gekozen op 01/09/2024 op maatschappelijke zetel World’s Natural Balance. De klant die met zijn/haar antwoord de schiftingsvraag het dichtst benadert, wint een prijs. Bij een eventuele ex aequo zal de klant die het eerst de enquête volledig heeft ingevuld de prijs ontvangen. 

6. Algemene bepalingen

De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien programmatorische, technische of organisatorische omstandigheden dit vereisen. Indien een bepaling uit dit wedstrijdreglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of dit reglement. De Organisator zal deze bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk overeenstemt met de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, bv. indien een website offline gaat, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. De Organisator kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten.  In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de Organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden die zij organiseren uit te sluiten.

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website met adres https://www.theecologicalentrepreneur.eu/nl/reglement-marktonderzoek-compensatie.

Alle bijkomende publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement, tenzij duidelijk anderszins bepaald. Alle beslissingen van de Organisator in het kader van deze wedstrijd zijn definitief en onherroepelijk.  Eventuele klachten omtrent de wedstrijd kunnen op bovenvermeld adres worden gemeld, waarna de Organisator met U contact zal opnemen.  Over andere aspecten van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.  Elke betwisting omtrent de wedstrijd en/of dit reglement dient eerst voorgelegd te worden aan de Organisatoren. Indien onderling overleg geen uitkomst biedt, zal de betwisting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Antwerpen.

We bring ecology and economy together for your organisation! Choose your sustainable future.